חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
he

תנאי שימוש באתר

כללי

 1. אתר זה (להלן: “האתר”) הוא בבעלותה של אילה בר בע”מ, ח.פ 511935991 (להלן: “אילה בר” או “החברה”) ומופעל על ידה. האתר מאפשר רכישה מקוונת של מוצרים המשווקים על ידי החברה (חנות וירטואלית), על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל.
 2. תנאי תקנון זה יחולו על כל שימוש באתר ו/או רכישה שתתבצע דרכו. הגלישה באתר ו/או הרכישה באמצעותו ו/או כל שימוש אחר באתר (להלן: “השימוש באתר”) מהווה אישור והסכמה של המשתמש או הגולש (להלן: “המשתמש”) לתנאי תקנון זה. המשתמש מצהיר ומאשר כי קרא את הוראות התקנון בעיון וכי הוא מודע ומסכים להן במלואן. ככל שהמשתמש אינו מסכים לתנאים או לחלקם המשתמש מתבקש שלא לעשות שימוש באתר.
 3. כותרות הסעיפים הינן לשם נוחות והתמצאות המשתמש והן לא תשמשנה בפרשנות התקנון.
 4. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, האמור בלשון זכר גם לשון נקבה במשמע ולהפך, האמור בלשון יחיד גם לשון רבים במשמע ולהפך.

השימוש באתר

 1. ביצוע רכישות באמצעות האתר יתאפשר בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
 2. לגולש רשות לגלוש ולהשתמש בשירותי האתר בכפוף לאמור בהסכם זה, ובהנתן שגילו 18 ומעלה.
 3. המשתמשבעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל
 4. המשתמש בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.
 5. המשתמש בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי ויכול למסור מספר טלפון שבו ניתן ליצור עמו קשר.
 6. הרכישההיא לצריכה פרטית ולא רכישה סיטונאית.
 7. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להשעות או לחסום את הגישה לרכישה ו/או הגלישה, באופן זמני או קבוע, של משתמשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי תקנון זה ו/או הפוגעת בקניין הרוחני של אילה בר או של צד אחר ו/או הפוגעת באופן כלשהו בניהול הרכישות באתר ו/או הפוגעת בפעילותו התקינה של האתר או מערכת המחשבים של אילה בר ו/או לפי כל דין. כמו כן החברה תהיה רשאית לבטל כל רכישה שבוצעה בניגוד להוראות תקנון זה או במקרה של חשש שנעשתה פעולה בניגוד לדין כלשהו החל על החברה ו/או על הלקוח.

ביצוע רכישה באמצעות האתר

 1. המכירה באתר היא מכירה במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי (מכירה רגילה).
 2. המשתמש יהא רשאי לבחור מבין מגוון הפריטים שיוצעו למכירה באמצעות האתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 3. יובהר כי ככל שנפלה טעות בתיאור הצבע ו/או במראהו של מוצר הדבר לא יחייב את החברה. הצבעים שיוצגו באתר וכל תמונה שהיא הכוללת מוצר המוצע לרכישה, נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בינם לבין המוצרים במציאות; ולמשתמש לא תהא כל טענה בשל כך.
 4. אילה בר תהיה רשאית לעדכן את הדפים באתר מעת לעת, להוסיף או להחסיר פריטים, להסיר מוצרים שלגביהם אזל המלאי, ולשנות את מחיר הפריטים המופיעים באתר.
 5. במסגרת הרכישה, ימסור המשתמש פרטים אישיים כגון שם, כתובת, כתובת דוא”ל, מספר טלפון וכן פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו יבוצע התשלום בגין הרכישה. לאחר מכן המשתמש יבחר את האופן בו יבוצע המשלוח: רגיל או איסוף עצמי, כמפורט להלן. לבסוף, יאשר המשתמש את ביצוע הזמנתו (להלן: “ההזמנה”). המשתמש מצהיר כי הפרטים שימסור במהלך ההזמנה יהיו אמיתיים, מלאים ומדויקים. ככל שהפרטים שיימסרו יהיו שגויים או לא מדויקים אילה בר לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית וכי נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו לאילה בר בשל כך.
 6. לאחר ביצוע ההזמנה תבדוק אילה בר את פרטי כרטיס האשראי עם חברת האשראי המתאימה ועם קבלת אישורה העקרוני של חברת האשראי, תישלח למשתמש הודעת דוא”ל, בהתאם לפרטים שמסר. המשתמש מצהיר כי עם מסירת כתובת הדוא”ל הוא מאשר משלוח הודעות על ידי אילה בר בקשר עם ביצוע הזמנות בהתאם לפרטים שנמסרו על ידו. יובהר ויודגש כי משלוח הודעת הדוא”ל האמורה אינה מהווה ראיה על ביצוע הפעולה ואינה מחייבת את אילה בר. רישומי המחשב הפנימיים של אילה בר ו/או מי מטעמה יהוו ראיה חלוטה לביצוע ההזמנה כאמור.
 7. יובהר ויודגש כי העסקה תשוכלל רק לאחר שאילה בר תקבל את אישור חברת האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלים המוסכמים בינה לבין חברת האשראי הרלוונטית מניין הימים לצורך משלוח ההזמנה יחל רק במועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.
 8. ככל שהעסקה לא תאושר על ידי חברות האשראי תוצג הודעה למשתמש באתר ו/או תישלח למשתמש הודעת דוא”ל על כך. יובהר כי במקרה כזה יראו את ההזמנה כאילו לא בוצעה.
 9. לאחר ביצוע ההזמנה יוכל המשתמש לקבל פרטים לגבי מצב ההזמנה ו/או המשלוח באמצעות האתר/מחלקת שירות לקוחות של אילה בר.
 10. סכום החיוב בפועל עלול להיות שונה מעט מהסכום המוצג בקופה, עקב עיגול אגורות מעלה\מטה. לכל שאלה בנושא חיוב ואמצעי תשלום, צרו איתנו קשר.

משלוח לכתובת הלקוח

הוראות פרק זה יחולו במקרה שהלקוח בחר באפשרות משלוח עד הבית:
 1. אילה בר תספק את המוצרים שנרכשו באמצעות האתר לכתובת בישראל שיציין המשתמש בעת הזמנתו, בכפוף למדיניות חברת השליחויות.
 2. הלקוח שבחר במשלוח לפי פרק זה, יידרש לשלם דמי משלוח, בסכומים הקבועים באתר אילה בר מעת לעת. למרות האמור, אילה בר עשויה להעניק מעת לעת הנחה בדמי המשלוח או משלוח חינם, בתנאים מסוימים או ללא תנאים, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 3. אילה בר תספק רק מוצרים אשר התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות כרטיס האשראי של המשתמש ולכתובת אשר ציין המשתמש.
 4. התשלום עבור המשלוח יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצטרף לתשלום עבור המוצרים, ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא, למעט על פי דין.

איסוף עצמי

אילה בר מאפשרת ללקוחותיה לאסוף, ללא תשלום, את המוצרים שהוזמנו על ידיהם, מחנות הסטודיו, בכתובת המפורטת שתוצג ללקוח לאחר השלמת איסוף המוצרים וטרם השלמת ההזמנה.
 1. החבילה עם המוצרים שהוזמנו תהיה מוכנה לאיסוף על ידי הלקוח בהתאם לזמני האספקה המפורטים להלן.
 2. החבילה תמתין ללקוח בחנות למשך 5 ימי עסקים. אם החבילה לא תיאסף בתוך התקופה האמורה, יחשב הדבר כסירוב לקבל, ההזמנה תחזור למחסן אילה בר והלקוח יזוכה בגין ההזמנה. אילה בר תהא רשאית לשנות את התקופה האמורה בכל עת, לפי שיקול דעתה.

הוראות כלליות בעניין משלוח ואספקת מוצרים

 1. מועד אספקת המשלוח בכל אחת מדרכי האספקה המפורטות לעיל יהיה עד 10 ימי עסקים ממועד אישור העסקה באתר, אלא אם פורסמה תקופה אחרת באתר. במקרים של היקף הזמנות חריג באתר, ייתכנו עיכובים במועדי האספקה (בין ביחס למועד האספקה הנקוב בתנאי שימוש אלה ובין ביחס למועד האספקה שפורסם באתר, אם פורסם). לפיכך, באותם מקרים חריגים עיכוב באספקה של עד 7 ימי עסקים לא ייחשב כהפרה מצד אילה בר וללקוח לא תהיה כל טענה כנגד אילה בר.
 2. מועד אספקת המוצרים המצוין באתר מתייחס לימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, שבתון, ערבי חג וימי חג) כאשר תחילת ספירתם הוא ביום קבלת אישור חברת האשראי לעסקה. אילה בר עשויה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמין, וזאת בכפוף למדיניות חברות המשלוח ותנאי המשלוח שיצוינו באתר בעת ביצוע ההזמנה. הזמנה שבוצעה ביום עסקים לאחר השעה 12:00, או ביום שאינו יום עסקים, תיחשב, לצורך מועד האספקה, כהזמנה שבוצעה ביום העסקים שלמחרת.
 3. אילה בר לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטים שגויים ו/או לא מדוייקים ו/או לא מלאים שמסר המשתמש ו/או כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של אילה בר לרבות שביתות, השבתות, מצב חירום ביטחוני וכיוצ”ב.
 4. בנוסף לאמור בתנאי שימוש אלה, גם התקנון של חברת דואר ישראל או כל גוף אחר באמצעותו תבצע אילה בר את המשלוח, על פי שיקול דעתה הבלעדי, יחול על כל משלוח של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את המשתמש.
 5. ביטול הזמנה יתבצע בהתאם למדיניות החזרות, החלפות וביטולים של אתר אילה בר.
 6. אילה בר תהיה רשאית ליצור קשר טלפוני עם הלקוח לצורך החלפת מוצר שנרכש במוצר דומה באותה עלות, זאת במקרים חריגים אשר בהם לא ניתן לספק את המוצר שהוזמן, לרבות מקרים שאינם בשליטת אילה בר.

מסירת פרטים על ידי המשתמש

 1. על מנת לבצע את ההזמנה המשתמש יידרש להירשם לאתר באמצעות כתובת דואר אלקטרוני וסיסמה אישית. כמו כן, המשתמש יידרש לספק פרטים שיידרשו לצורך טיפול בהזמנה כגון שם מלא, כתובת מגורים, כתובת למשלוח, טלפון נייד, טלפון בבית, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות. המשתמש מאשר ומסכים כי מסירת הפרטים האישיים במהלך ההזמנה נעשית על פי רצונו של המשתמש ובהסכמתו. מסירת הפרטים מעידה על הסכמתו של המשתמש למסירתם.
 2. מובהר, כי ככל שהמשתמש יבחר להצטרף כחבר במועדון הלקוחות של אילה בר ויבחר למסור כתובת דואר אלקטרוני ו/או מספר טלפון סלולארי, יהווה הדבר הסכמה של המשתמש לקבלת הודעות וחומר שיווקי שאילה בר מפיצה ו/או תפיץ בעתיד בין היתר באשר למבצעים, הנחות והטבות בלעדיות המוענקים ו/או יוענקו בעתיד לחברי המועדון, ובין היתר באמצעות הודעות דוא”ל ו/או SMSשיישלחו ישירות למכשירו הסלולארי של המשתמש, ולהיכלל לשם כך ברשימת תפוצת חברי המועדון.
 3. למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר במהלך הרישום לאתר ו/או הנובעים מפעילותו באתר ולרבות מידע ונתונים שנאספו אודות המשתמש במהלך השימוש והגלישה באתר, ייאגרו במאגר המידע של אילה בר בע”מ, הרישום לאתר ו/או השימוש בו מהווים הסכמה ואישור של המשתמש לאגור מידע כאמור ולעשות בו כל שימוש, בהתאם לדין.
 4. ככל שמשתמש אינו מעוניין לקבל הודעות מטעם אילה בר המשתמש יוכל לבחור, בעת ההרשמה לאתר, שלא להצטרף לרשימת התפוצה של אילה בר. כמו כן יוכל המשתמש לבחור להסיר, בכל עת, את פרטיו מרשימת התפוצה של האתר.
 5. אילה בר תהא רשאית לעשות שימוש ב”עוגיות”) “cookies” -קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים, על ידי אתר אילה בר, על הכונן הקשיח של המחשב של המשתמש באמצעות הדפדפן) על מנת, בין היתר, לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולמנוע מהמשתמש את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי המשתמש יוכל לבחור, באמצעות הדפדפן בו הוא עושה שימוש, שלא לאחסן או למחוק את קבצי ה”עוגיות” ממחשבו.
 6. אילה בר נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור על סודיות המידע הנמסר על ידי המשתמש. למרות האמור, אילה בר לא תהא אחראית, בכל מקרה, לכל נזק שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו כתוצאה מפגיעה במידע ו/או שימוש לא מורשה בו לרבות במקרים שאינם בשליטתה של אילה בר ו/או הנובעים מכוח עליון.

החזרת מוצרים/ביטול עסקה, השלמת עסקה ועסקה חלקית

 1. המשתמש יהא רשאי לבטל את העסקה או להחזיר את המוצרים, בהתאם למדיניות החזרות, החלפות וביטולים של אתר אילה בר ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (“חוק הגנת הצרכן”) והתקנות מכוחו. את מדיניות החזרות, החלפות וביטולים של אתר אילה בר ניתן למצוא כאן.
 2. אם המשתמש הזמין מספר מוצרים וההזמנה סופקה ללקוח, מכל סיבה שהיא, באופן חלקי (לרבות חוסר במלאי), המשתמש יחויב רק בגין המוצרים שסופקו בפועל והחיוב, ככל שהיה, בגין המוצרים שלא סופקו יבוטל. המשתמש נותן את הסכמתו לביטול, כאמור, מראש.
 3. אם המשתמש לא השלים את הזמנתו, לרבות עקב אי הזנת שם ומספר אמצעי התשלום (כרטיס אשראי) באמצעותו יתבצע התשלום ו/או כל פרט מידע דרוש אחר, על פי שיקול דעתה הבלעדי של אילה בר, יראו את ההזמנה ככזאת שלא השתכללה ולכן ככזו שלא בוצעה.
 4. המשתמש יבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ויודיע לחברה אם המוצר שהתקבל פגום או שונה מהותית מכפי שהמופיע באתר, יהא המשתמש רשאי לבטל את העסקה בהתאם למדיניות החזרות, החלפות וביטולים של אתר אילה בר ובהתאם לכל דין.
 5. בכל מקרה אשר בו, מחמת כוח עליון (כהגדרתו להלן) ו/או כל אירוע שאינו בשליטת אילה בר ו/או מי מטעמה, לא יתאפשר ניהול האתר כסדרו ו/או אספקת המוצרים ו/או עמידה בהתחייבות כלשהי של אילה בר באופן מלא או חלקי, תהא אילה בר רשאית לבטל את העסקאות וההתקשרויות, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 6. בסעיף זה “כוח עליון” משמעו כבמקובל על פי דין ולרבות אירועים ביטחוניים ו/או פעולות איבה ו/או מצבי חירום כלל ארציים או נקודתיים, שביתות או השבתות, תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות ולרבות חבלות כלשהן.
 7. אילה בר נוקטת באמצעים מקובלים על מנת להבטיח כי בכל זמן נתון מלאי המוצרים המוצג למכירה באתר יהיה זהה למלאי המוצרים הפיזי הנמצא אצלה. עם זאת, יתכנו מקרים חריגים בהם יתברר ל אילה בר, לאחר השלמת ההזמנה על ידי המשתמש, כי המוצר המוזמן אזל מהמלאי. במקרים אלה תהא אילה בר רשאית לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי. במקרה כאמור אילה בר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי.
 8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל אילה בר תהא רשאית לבטל עסקה, כולה או חלקה, במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאורו.
 9. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אילה בר תהא רשאית לבטל כל הזמנה, במקרה בו קיים חשד כי המשתמש ו/או צד ג’ כלשהו מנסים או ניסו לחבל במזיד בפעילות האתר ובמערכת ביצוע ההזמנות, או מנסים או ניסו לרכוש את המוצרים שלא למטרת שימוש פרטי (למשל, רכישה סיטונאית).

פעילות האתר

 1. השירות באתר ניתן כמות שהוא (AS IS) ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה בקשר עם תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
 2. אילה בר עושה מאמצים על מנת לשמור על תקינותו ופעילותו של האתר. למרות האמור, אילה בר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת המאפשרים את הגישה לרשת האינטרנט.

אחריות ושירות

 1. כל המוצרים המוצעים למכירה באתר הם חדשים ותקינים אלא אם צויין אחרת.
 2. בכל מקרה שהמשתמש סבור כי קיבל מוצר פגום עליו לפנות לשירות הלקוחות של אילה בר על מנת לטפל בפנייתו, בהתאם להוראות תקנון זה והוראות כל דין.

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני של אילה בר לרבות בגין עיצובו הגרפי של אתר החברה, האתר עצמו, כתובתו, קוד המקור שלו, התמונות, בסיסי הנתונים, פרטי המוצרים וכן כל פרט הקשור בהפעלתו הינם רכושה הבלעדי של אילה בר.
 2. אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לתרגם, לתרגם, למכור או לשווק מידע כלשהו מן האתר (לרבות תמונות, טקסט, סימני מסחר, שם המותג קוד המקור, בסיס הנתונים, רשימת המוצרים וכיו”ב) בלא קבלת רשותה המפורשת של אילה בר מראש ובכתב. יובהר ויודגש כי האמור מתייחס גם לפרסום ו/או שימוש בכל האמור לעיל במסגרת אתר אינטרנט אחר כלשהו ו/או איסוף, באמצעות תוכנות ו/או אמצעים אחרים, והפצת נתונים מתוך האתר, באופן מסחרי או פרטי.
 3. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame)גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו (“קישור עומק”), אלא לעמוד הבית בלבד.
 4. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, אייקונים, כל התוכן המילולי, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הינם בבעלותם הבלעדית של אילה בר.
 5. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
 6. אין באמור בפרק זה כדי לגרוע מכל זכות ו/או הגנה קניינית של אילה בר.

שונות

 1. אילה בר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
 2. אילה בר לא תהא אחראית לתוכן שיפורסם בקישורים המופיעים באתר, ככל שיופיעו, ואשר מובילים לאתרים אחרים. כמו כן אילה בר אינה מתחייבת כי הקישור יוביל לאתר קיים / פעיל.
 3. אילה בר עשויה להעניק מפעם לפעם קופונים ללקוחותיה, לרבות בעת ההרשמה לאתר, במסגרת מבצעים ספציפים וכיו”ב, המעניקים הנחה או הטבה לרכישה באתר. מובהר כי ניתן לממש קופון אחד במסגרת עסקה, אלא אם נכתב אחרת במפורש במסגרת הקופון.
 4. רישומיה הממוחשבים של אילה בר בקשר עם ביצוע פעולות על ידי המשתמשים באתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות אותן הפעולות.
 5. אילה בר תהא רשאית לשנות את הוראות תקנון זה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. האחריות המלאה להכרת הוראות תנאי השימוש ו/או תקנון השימוש האלו, חלה בכל עת עליך בלבד.
 6. תקנון זה וכל סכסוך הקשורים בו יפורשו בהתאם לדיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל סכסוך הנובע מהתקנון או הקשור בו תוקנה לבית המשפט המוסמך, לפי העניין, בת”א-יפו.

משלוחים

שליח עד הבית: ₪35 מסירה תוך 3 ימי עסקים (עד 5 ימי עסקים ליעדים במרחב כפרי, מושבים מרוחקים/רמת הגולן/מעבר לקו הירוק) חינם בהזמנה מעל ₪600 משלוח עם Epost ללוקר או נקודת האיסוף הקרובה אליכם: ₪18 מסירה תוך 4 ימי עסקים ברגע שהחבילה תגיע ללוקר או לנקודת האיסוף יישלח SMS אל מספר הטלפון שהזנתם בעת ההזמנה, עם הפרטים לאיסוף או קוד אישי לאיסוף מהלוקר. עליכם לאסוף את החבילה תוך שבוע מקבלת ההודעה / איסוף מלוקר תוך 3 ימי עסקים.

איסוף עצמי – חינם

ניתן לאסוף הזמנות בחנות הסטודיו שלנו, ברח’ תפוצות ישראל 6 א’ גבעתיים בימים א’ – ה’ בין השעות: 08:30-15:00 ניתן לתאם איסוף מול שירות הלקוחות בטל’ 03-7327090 או במייל: [email protected]

החלפות והחזרות

אנו מקפידים על איכות גבוהה ומקוים שאהבתם את הפריטים שרכשתם. עם זאת, במידה ותתחרטו יש באפשרותכם להחליף או להחזיר, ע״י יצירת קשר עמנו דרך שירות הלקוחות שלנו במייל: [email protected] ניתן להחזיר פריט תוך 14 יום מקבלת המשלוח, בצירוף החשבונית המקורית, ולקבל תמורתו החזר כספי מלא [לא כולל את דמי המשלוח] בתנאים הבאים:
 • הפריט/ים שיוחזרו יהיו במצב חדש (אין החזרים על מוצרים שנענדו או בעלי סימני שימוש כלשהם)
 • יש להחזיר פריטים באריזתם המקורית ולכלול את כל חמרי האריזה וכרטיס המוצר
 • לא ניתן להחזיר מוצרים בהתאמה אישית או בהזמנה מיוחדת
 • במידה ואחד התנאים האמורים לא מתקיים, שמורה לאילה בר הזכות לסרב להחזרה.
 • לאחר שנקבל את המוצר ונבדוק אותו, נזכה את החשבון.
 • ההחזר יתבצע תוך 14 ימי עסקים מקליטת הפריטים בחזרה למלאי, דרך אמצעי התשלום בו בוצעה הרכישה.

טופס החזרת תכשיטים

 • הורד/י טופס החזרה, מלא/י אותו וצרף/י לתכשיט.
 • יש לארוז בקופסא מרופדת היטב
 • קופסא חיונית להגנה על התכשיט (אין להשתמש במעטפות מרופדות)
 • כתובת הדואר שלנו מצויינת בטופס החזרות ותיקונים

שמירה על תכשיטי אילה בר

תכשיטי אילה בר מיוצרים בעבודת יד, לפיכך יש להקפיד על הוראות הטיפול הבאות:
 • המנע/י ממגע ישיר עם תרסיסים (כגון ספריי לשיער ,בושם וכו’)
 • הסר/י תכשיט בזמן מקלחת, שחייה, התעמלות
 • אין להניח באזורים רטובים
 • אין להשתמש בחומרי ניקוי
 • נקו בעדינות במטלית רכה ויבשה
 • איחסון בקופסא מתאימה

אחריות ותיקונים

תכשיטי אילה בר מיוצרים בעבודת יד, לכן יתכנו שינויים קלים מפריט לפריט, שאינם משקפים פגמים במוצרים אלא מייחדים כל חלק. אם קיבלת תכשיט פגום, הפריט יתוקן ובמידת הצורך יוחלף על ידי סטודיו אילה בר. אחריות אילה בר תקפה בתנאים הבאים:
 • את/ה הבעלים המקורי של המוצר (אין אחריות למוצר שנקנה בחנות יד שנייה או אתרי מכירה חוזרת)
 • אין אילה בר אחראית לתכשיט שעבר תיקון מחוץ לאילה בר (חשוב מאוד לא לנסות לתקן לבד)
בשל אופי המוצרים שלנו, יתכן שלא נוכל להזמין רכיבים או חלקים מסויימים הדרושים לתיקון פריטים מסויימים,במקרה כזה נעשה כמיטב יכולתנו למצוא תחליפים שיהיו נאמנים לעיצוב ולמראה.

טופס שליחת תכשיט לתיקון

 • הורד/י טופס תיקון, מלא/י אותו וצרף/י לתכשיט. אריזה בקופסא מרופדת היטב.
 • קופסא חיונית להגנה על התכשיט (אין להשתמש במעטפות מרופדות).
 • כתובת הדואר מצויינת בטופס
 • תיקונים וכל בקשה מיוחדת עשויים לקחת 2 – 4 שבועות מקבלת הפריט

שירותים מיוחדים / הזמנות בהתאמה אישית

בקשות להתאמה אישית של תכשיטי אילה בר, יש לשלוח לכתובת המייל: [email protected] הזמנה בהתאמה אישית כפופה למגבלות מסויימות. מוצר שעבר שינוי – לא יהיה ניתן להחזרה. יש לשלם על הזמנות אלה מראש.

השלמת עגיל אבוד

 • במקרה של עגיל שאבד, יתכן ונוכל לשחזר יחידה תואמת, אולם לא תמיד זה אפשרי.
 • יש לבדוק זאת מראש מול שירות הלקוחות, ולבצע את נוהל ההחזרה רק לאחר שאושרה אפשרות שחזור עגיל יחיד.
 • לאחר קבלת האישור, יש לשלוח אלינו את העגיל היחיד כדי שנוכל להתאים אחר (לא יתבצע שחזור על סמך תמונה)
 • העגיל הבודד יעלה 60% ממחיר מלא של זוג
 • הורד/י טופס בקשה לשירות מיוחד
אם השירות המיוחד דורש משלוח תכשיט: הורד/י טופס בקשה לשירות מיוחד מלא/י אותו וצרף/י לתכשיט. אריזה בקופסא מרופדת היטב. קופסא חיונית להגנה על התכשיט (אין להשתמש במעטפות מרופדות).
Ayala Bar

לאן תרצו לשלוח את ההזמנה?

נא לבחור ארץ יעד עבור הקניה באתר:

או בחרו מרשימת הארצות: